Logo 1 Logo 2

Üldinfo õpilasele

Vajalikud viited | Eksamite info | Juhendid ja abimaterjalid | Avaldused

Õppeaasta on jagatud viieks 7-nädalaseks perioodiks. Õppeaasta täpsem ajakava kinnitatakse hiljemalt eelneva õppeaasta mai alguses.

Õppetöö toimub kas hommikuses või õhtuses vahetuses. Koolipäevad on E, T, K ja N.

Õppetöö toimub kooli õppekava alusel. Õpitulemuste hindamise aluseks on kooli õppekavaga kinnitatud hindamisjuhend. Kursuse käigus õpilased hindeid ei saa, õpitulemusi hinnatakse punktidega, mis kursuse lõpus summeeritakse ja neist saab hinne.

Õppematerjalid on õpilastele kättesaadavad Moodle’i keskkonnas ning õppetöö tulemusi näevad õpilased eKoolis. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud eksamid toimuvad Haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud aegadel. Koolieksamite ja eksternide eksamite toimumise ajakava kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga hiljemalt jooksva õppeaasta märtsis.

Õppeaastas on viis vaheaega, mille kinnitab Haridus- ja teadusminister oma määrusega.

Õpilased ja õpetajad lähtuvad oma tegevuses kooli kodukorrast.

Eksamite info

Põhikooli lõpetamiseks peab sooritama 3 eksamit:

Lõpetamiseks peab õpilane lisaks eksamitele sooritama loovtöö.


Gümnaasiumi lõpetamiseks peab sooritama 3 riigieksamit:

Lisaks koolieksami (geograafia, füüsika või ühiskonnaõpetus) ning koostama ja kaitsma uurimis- või praktilise töö.

Juhendid ja abimaterjalid

Dokument | kirjeldus
Kirjalike tööde koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend (PDF dokument)
Õpilastöö vormistamise näidis (Microsoft Office)
Hindamisjuhend
Esitluse koostamise juhend
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kord

Avaldused

Dokument | kirjeldus
Loovtöö avaldus
Avalduse täitmiseks salvestage PDF fail kõigepealt oma arvutisse. Väljade täitmisel ja pikema teksti korral kasutage vajadusel reavahetust (Enter).
Lõputöö avaldus
Avalduse täitmiseks salvestage PDF fail kõigepealt oma arvutisse. Väljade täitmisel ja pikema teksti korral kasutage vajadusel reavahetust (Enter).